Geef een gift

1. Naam organisatie

Bovenlandse Indianen Suriname (Stichting), opgericht op 8 december 1989 te Katwijk

 

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 0085.01.865

KvK Nummer: 41168046

 

3. Internet adres

www.indianensuriname.nl

 

4. Contact

Email: info@indianensuriname@kpnplanet.nl

Secretariaat: Stichting Bovenlandse Indianen Suriname (BIS), Schimmelpenninckstraat 43, 2221 EP Katwijk

 

5. Doelstelling

De missie van Stichting BIS: ... helpen waar geen helper is ... met lokale groepen en personen met oog voor cultureel erfgoed en duurzaamheid kleinschalige projecten stimuleren met als resultaat gezonde zelfredzaamheid en onafhankelijk ondernemerschap.

 

6. Beleidsplan

In lijn met onze missie gaan wij door met de lopende projecten in de dorpen Tepoe en Sipa. Wij doen dat in samenwerking met in Tepoe de lokale stichting Jaraware en in Sipa de hoofdkapitein Oochpatapo.

De in 2002 geopende mediatheek in Tepoe moet blijven, ook nu de 'vaste' gemeentesubsidie per ultimo 2012 is stopgezet en de opbrengst van tweedehands boeken onverbiddelijk zal blijven teruglopen.

Ouders die nadenken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen weten dat er in hun dorp geen mogelijkheden zijn voor voortgezet onderwijs (mulo of vakschool techniek). De meeste (groot)ouders kunnen de kosten voor vervolgonderwijs in Paramaribo met veel moeite opbrengen, sommige absoluut niet. Voor de stichting vertaalt zich dat in meer middelen beschikbaar maken voor SHAM & SHID de algemene en de individuele 'stillehulpprojecten'.

Aanwezigheid van enkele laptops, mogelijkheden voor sms, e-mail en internet stimuleren ons de werkgroep Dimamasa een extra impuls te geven om in het kader van het TLP (Trio Lectuur Project) verder te werken aan een zo compleet mogelijk woordenboek Trio-Nederlands. Arbeid voor het maken van een woordenboek en het voor allen toegankelijk maken van verhalen en cultuur is ook in Tepoe gratis, meer laptops en abonnement op internet aansluiting voor de woordenboekwerkgroep zijn dat niet.

Zolang zich nog families melden die zelf investeren in het voorbereidende werk voor de bouw van een eigen hygiënisch toilet,  helpen wij samen met Jaraware mee aan de voltooiing ervan. In 2012 werden er, zoals de cijfers illustreren goede vorderingen gemaakt. Het mee organiseren en zoeken naar financiering van opvang en distributie van veilig drinkwater en opwekking van stroom uit duurzame water- en/of zonnekracht achten we zeer waardevol.

Voor wat betreft de oliewinning uit Jatropha is vrijwel unaniem gekozen voor de eenvoudig bedienbare PITEBA huis-oliepers. Hiermee zijn we verlost van de vraag welke relatief grote pers met mogelijk lastig technisch onderhoud uit welk buitenland we het beste zouden moeten aanschaffen. Het schrappen van de dure jatropha oliepers in ruil voor medefinanciering van de Piteba's (inclusief transportkosten rond de 100 euro per stuk) zal meer ruimte bieden voor SHAM & SHID en andere duurzaamheden.

Ten slotte een notitie over de reserveringen, Er is in jaren '90 bij toenemende boekenmarktopbrengsten en 'tekort' aan bestedingsmogelijkheden een algemene reserve opgebouwd. 10 jaar na de oprichting was deze (per 1-1-2000): € 9.100. Per 1-1-2005 stond de teller op € 10.500. Van 2006 tot 2009 stegen de inkomsten uit giften, sponsoracties, boekenmarkten en gemeentesubsidies aangenaam explosief. Daarmee werd het mogelijk voor de fondsen (1) Acute noodhulp, (2) Duurzaamheid (stroom, bosmedicijnen), (3) Sanitatie (drinkwater zonder kwikvervuiling en doorlopend toilettenproject) en (4) SHAM & SHID te streven naar een calamiteiten-, een continuïteits- en een bestemmingsreserve van in principe maximaal achtduizend euro per fonds in 2013 en krimp ervan na 2013 realistisch en realiseerbaar is.

 

7. Bestuurders

Naam                            Functie                     Datum in dienst

Bergman, C.W.                lid                             01/01/2010

Cingarlini, G.M.               lid                             01/01/2010

Gugten, M. van der        voorzitter                   01/01/2009

Koelewijn, C.                  secretaris/penningmeester      08/12/1989

Koelewijn, A.R.                    lid           20/06/2022

 

8. Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers voor fondsenwerving en verkoop tweedehandsboeken ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten en ook geen reiskostenvergoeding. De vrijwilliger die de updates voor de website (www.indianensuriname.nl) verzorgt ontvangt daarvoor direct van een sympathisant een kleine vergoeding.

 

9. Activiteiten

De activiteiten van bestuurders en vrijwilligers bestaan uit

(1) informatievoorziening via nieuwsbrieven per e-mail en Post NL, artikelen in lokale kranten en updaten van website www.indianensuriname.nl,

(2) individuele correspondentie met donateurs

(3) houden van lezingen en stimuleren van acties door derden

(4) sorteren en verkopen van tweedehands boeken op boekenmarkten, via internet en op sorteerlocatie.

De secretaris heeft incidenteel telefonisch contact met de bestuurders van in Tepoe en Sipa, en verblijft jaarlijks enige tijd in Tepoe, een andere vrijwilliger, deskundig op het gebied van water en energie ondersteunt sinds 2010 eveneens jaarlijks de 'technische' ontwikkelingen; beiden reizen en verblijven voor eigen rekening.

 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag

Staat van baten en lasten 2012

Balans 2011/2012

 

Staat van baten en lasten 2013

Balans 2012/2013

 

Staat van baten en lasten 2014

Balans 2013/2014

 

Staat van baten en lasten 2015

Balans 2014/2015

 

Staat van baten en lasten 2016

Balans 2015/2016

 

Staat van baten en lasten 2017

Balans 2016/2017

 

Staat van baten en lasten 2018 en balans 2017/2018

 

Staat van baten en lasten 2019 en balans 2018/2019 

 

Staat van baten en lasten 2020 en balans 2019/2020  

 

 Staat van baten en lasten 2021 en balans 2020/2021:

 

 BATEN

donaties en subsidies

Geoormerkte/vaste giften (TCTCT-TLP),         €  5.070   

Giften voor lopende projecten SHAm&SHId)        €  4.128   

Rentebaten INGBank                       €         0

Totaal baten                                              €   9.198

 

LASTEN

besteed aan doelstellingen

Uitgaven proj. Akurijo drinkwater               €- 8.510

Uitgaven proj SHAM&SHID StWeri/Intern. Pbo   -  1.848

Uitgaven proj. Triogemeenschap P.bo SU       -   1.164

Uitgaven proj. SHID-Wajana                   -   1.080

totaal                                         €  - 12.602

beheer en administratie

Bankkosten NL                            €  -     148

Telefoon en internet                         €  -      177                  

totaal   €   - 325

Totaal lasten                                   € -  12.927

                                                                     

Saldo boekjaar                                           €  -3.729           

 

 

Stichting Bovenlandse Indianen Suriname (BIS)

Balans per 31-12- 2021

                                                                                     |

                   31-12-2021   31-12-2020 |        31-12-2021    31-12-2020

Liquide middelen      | Stichtingsvermogen

    €   34.508       €    38.335 |      €   34.508  € 38.335

                                                                      |                                    

                  €   34.508         € 38.335 |         €   34.508   € 38.335

              =======     ========                   ========    =========

 

 

Toelichting vindt u hierboven, elders op deze site en in onze nieuwsbrieven. Uw vragen, opmerkingen en/of aanbevelingen zien we bij voorkeur per post of e-mail tegemoet.

 

 

 

 Naar boven